top

SOMSRI


the school system tailor

ระบบบริหารโรงเรียนที่ทันสมัย เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย จัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผน เชื่อมโยงผู้ปกครองด้วยช่องทางสมัยใหม่


สมัครทดลองใช้งาน ชมขั้นตอนสมัคร

SOMSRI ช่วยให้การบริหารงานในโรงเรียนง่ายขึ้น


ด้วยระบบต่างๆ ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
img_1

โปรแกรมเงินเดือนสำหรับโรงเรียน

โปรแกรมเงินเดือน (Payroll) สำเร็จรูปส่วนใหญ่แม้จะรองรับค่าใช้จ่าย เช่น ประกันสังคม แต่ไม่มีการรองรับ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

img_2

โปรแกรมค่าเทอม

จัดการกับระบบค่าเทอมที่ชับช้อน และล่าช้าในการชำระค่าเทอม สมศรีรองรับการค้นหาด้วยชื่อนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ อย่างรวดเร็ว

img_3

โปรแกรมเช็คชื่อนักเรียน

ตรวจนับนักเรียนด้วยเอกสาร อาจสูญหาย หรือ ชำรุดเมือต้องใช้งาน สมศรีเช๊คชื่อสามารถติดตั้งบนมือถือ เพื่อใช้สำหรับการตรวจนับนักเรียน เหมาะสำหรับเข้าแถว และ นับคาบเรียน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

img_4

โปรแกรมบริหารบุคคล

จัดเก็บเอกสารและประวัติการทำงานของบุคลากร สมศรีสามารถจดจำช่องทางการติดต่อกับบุคลากรผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น ​LINE หรือ Facebook

img_5

โปรแกรมบริหารผู้ปกครอง

ข้อมูลผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อ ทั้งในด้านกิจกรรมของโรงเรียน หรือ กรณีฉุกเฉิน สมศรีถูกออกแบบให้ สามารถค้นหารายชื่อผู้ปกครองที่เกียวข้องกับนักเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ และมีรายชื่อมากกว่าหนึ่งคนในกรณีฉุกเฉิน

img_6

โปรแกรมบริหารนักเรียน

จัดการระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียด สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แสดงประวัติการทำกิจกรรม และ รูปภาพ อีกทั้งโรงเรียนสามารถให้ผู้ปกคอรง เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกด้วย

SOMSRI the school system tailor

ให้คุณใช้งานง่ายได้อย่างเป็นระบบ ลดเวลาในการทํางานเอกสารต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับให้เหมาะสมกับงานของโรงเรียน
สมัครทดลองใช้งาน ฟรี 4 เดือน

หรือสมัครใช้แบบรายเดือน และแบบเหมาจ่ายแบบใช้งานฟรี

0 บาท/เดือน


 • ใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทาง SOMSRI Cloud
 • สามารถเข้าถึงได้จากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
 • ระบบ backup ให้อัตโนมัติ ข้อมูลไม่สูญหาย
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • ใช้งานฟรี 4 เดือนทันที!
 •  
 •  
 •  
 •  

แบบรายเดือน

990 บาท/เดือน


เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ และไม่ต้องการดูแลอุปกรณ์


 • ใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทาง SOMSRI Cloud
 • สามารถเข้าถึงได้จากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
 • ระบบ backup ให้อัตโนมัติ ข้อมูลไม่สูญหาย
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • **จ่ายเพียง 10,000 บาท เมื่อสมัครรายปี
 •  
 •  

แบบเหมาจ่าย

29,000 บาท


แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการจัดชื้ออุปกรณ์ และชอฟต์แวร์ให้เป็นกรรมสิทธิ์โดยสามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Network ภายในโรงเรียน


 • ติดตั้งอุปกรณ์และ ชอฟต์แวร์ที่โรงเรียน
 • สามารถเข้าถึงได้ภายในโรงเรียน ผ่านระบบ Network
 • บริการระบบ backup ให้อัตโนมัติ ตลอดอายุการรับประกัน
 • รับประกันการใช้งานอุปกรณ์ และชอฟต์แวร์ 1 ปี
 • **สามารถชื้อประกันต่อเนื่องปีละ 5,900 บาท